girl_with_vintage_teacup

ფოტოგრაფიის ინტენსიური კურსი

სამყაროში ყველაფერი არსებობს, რათა ბოლოს წიგნად იქცეს. დღეს კი ყველაფერი არსებობს, რათა იქცეს ფოტოსურათად. ფოტოგრაფიამ შეცვალა და გააფართოვა ჩვენი წარმოდგენები….